כללי:

 1. The site and service Caricature Online (caricatura.co.il) (hereinafter: “the site“) managed by The Like2Be Ltd. (hereinafter: “the Company”), serves as a website that allows private individuals and organizations (hereinafter: “the Client”) to order illustration services (hereinafter: :”the service“) a cartoon / painted portrait from a photo/event (hereafter: “the creation“), and receive it in a file or on a product (hereafter :”the order b>“) by mail / self-collection or home delivery.
 2. כמו כן האתר מאפשר לכלל גולשים באינטרנט (להלן: “המשתמש“) לצפות ביצירות ובאתר.
 3. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “תנאי השימוש“), אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן שימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים הכלולים בו.
 4. השימוש באתר יהווה ראיה להסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון ו/או לתנאי כלשהו אנא אל תשתמש בשירותי האתר.
 5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 6. תקנון זה והתנאים המפורטים בו ניתנים לשינוי בכל עת וללא מתן הודעה מראש על-ידי החברה. התקנון עודכן לאחרונה ביום 1/1/2023.

תנאי השימוש

 1. המשתמשים רשאים להשתמש באתר לצרכים האישיים ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת ובכתב מהחברה.
 2. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע באתר שינויים ו/או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באתר.
 3. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
 4. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. החברה לא תהא אחראית להזמנות ו/או מוצרים שיסופקו ו/או ירכשו על ידי המשתמש באמצעות ו/או על ידי האתרים המקושרים. מבלי לגרוע מהאמור, 11. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו ללקוח ו/או למשתמש באתר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.
 5. מובהר, כי החברה אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, מחירו וכיו”ב והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה, אם וככל שתבוצע, שמקורה בטעות כאמור.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. המחיר המחייב הינו המחיר המצוין בעת ההזמנה במחשבי החברה.
 7. אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק.
 8. אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג’ כלשהו. כמו-כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת “סוסים טרויאנים”, “וירוסים”, “תולעים” וכיו”ב תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.
 9. חל על המשתמש איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומרים: בלתי חוקיים, בלתי מוסריים, מאיימים, גסים, בוטים, גזעניים, מעליבים, שיש בהם משום לשון הרע, שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין, בעלי אופי פורנוגרפי או בעלי אופי מיני בוטה, המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, המנוגדים לחוק הגנת הפרטיות וכיו”ב.

תנאי השירות

 1. כל מועדי האספקה כפי שמפורסמים באתר יחושבו מרגע קבלת כל החומר הנדרש מהלקוח (כגון תמונות איכותיות על-פי ההנחיות המפורטות באתר) וביצוע התשלום בפועל לחברה עבור השירות.
 2. ההזמנה ו/או העברת חומר שבוצעו לאחר השעה 18:00 בימי א’-ה’, יחושבו כאילו בוצעו בשעה 8:30 בבוקר של יום המחרת. הזמנה ו/או העברת חומר שבוצעו לאחר השעה 12:00 ביום ו’, יחושבו כאילו בוצעו בשעה 8:30 בבוקר של יום א’.
 3. המוצר נשלח באמצעות מייל, דואר ישראל, חברות שליחויות או הצייר עצמו עד בית הלקוח. החברה לא תהא אחראית לעיכובים במסירת המוצר במקרים הבאים וכתוצאה מ:
  א. כוח עליון ו/או אירועים שלא בשליטתה, לרבות, אך לא רק, שביתות ועיצומים וכן בשל עיכובים סבירים אשר יגרמו על-ידי צדדים שלישיים.
  ב. עיכובים מצד הלקוח בהספקת תיאור מלא של ההזמנה ותמונות איכותיות המתאימות לציור בהתאם להנחיות החברה.
  ג. עיכוב מצד הלקוח במשלוח תגובה לסקיצה שנשלחה מהחברה לאישורו, או חוסר זמינות של הלקוח במהלך הפקת המוצר
  ד. אובדן המשלוח על ידי המוביל
 1. החברה פועלת בכל האמצעים הסבירים על מנת לספק את המוצר ליעדו. אולם לעיתים מוצר הנשלח באמצעות הדואר ו/או חברת שליחויות עשוי להיאבד. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות, אשר יגרמו כתוצאה מהגעת המוצר לצד שלישי כלשהו.
 2. החברה לא תהיה אחראית לאובדן משלוח בשל מתן כתובת דואר שגויה, או אובדן המשלוח על ידי המוביל.
 3. בעת מסירת המוצר רשאית החברה לדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי לצורך זיהוי וחתימה על שובר אשראי.
 4. The shipping rates listed on the website are for Israel only, for shipping outside the country’s borders, a price will be determined through the website’s customer service.
 5. ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ’א – 1981. לתשומת ליבך לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת. החזרת הכסף חלקית או מלאה תיעשה לפי שיקול החברה בלבד, תלוי בהיקף המשאבים שהושקעו בהזמנה.
 6. If the customer decides to change the subject of the illustration and/or composition and/or background in the work, a change that deviates from your original order, the company will be entitled to charge an additional fee up to the price of a new product and/or according to unusual working hours.
 7. החברה דואגת לספק ללקוח את אותו השירות והספק שהוזמן על ידו, אך אם נבצר מקבלן המשנה או מהעובד מכוח עליון לספק את השירות, החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק ללקוח את השירות הספק החלופי באיכות דומה לזה שהוזמן ע”י הלקוח.

הגבלת אחריות

 1. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים בשום דרך או צורה שהיא לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו ללקוח ו/או למשתמש באתר ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או מהזמנת שירותים ומוצרים שהוצאו למשתמש על-ידי האתר.
 2. הלקוח יישא באחריות על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי אשר נפגע מן היצירה שהופקה לבקשתו.
 3. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (“AS-IS”) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השימוש, השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר יעשו על אחריותך הבלעדית בלבד.
 4. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל עם החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק ופגיעה  ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו לך ו/או למשתמש באתר.
 5. החברה עושה כל מאמץ כדי שאתה תהיה שבע רצון מהיצירה באמצעות העסקת מאיירים מוסמכים וכן מערכת להדמיית המוצר הסופי ואולם החברה לא תישא באחריות ולא תבצע זיכוי כספי עקב חוסר שביעות רצונך מן היצירה שכן מדובר ביצירת אומנות הניתנת לפרשניות שונות. לשם הבטחת שביעות רצון הלקוח מן היצירה, הלקוח מקבל את האיור להגהה ויכול לבקש לתקנו. כל עוד הבקשה אינה כוללת הוספת פרטים שלא הוזמנו מראש, התיקון יעשה על ידי המאייר שלנו ללא תשלום נוסף .

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.
 2. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצובו, סימניו המסחריים וכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר, שמורים להחברה.
 3. סימני מסחר, סימני לוגו, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר וכן עריכתם והצגתם של כל אלה, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה או לקוחותיה (לוגואים או סימני מסחר של לקוחות מסחריים) והעתקם ו/או השימוש בהם מהווה פגיעה בזכויות קניינה של החברה ושל לקוחותיה.
 4. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לאחסן במאגרי מידע, או בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן נתנה החברה את הסכמתה מראש ובכתב.
 5. כל הזכויות ביצירות הנמצאות לתצוגה באתר והמסופקות עם המוצר הינם רכושה הבלעדי של החברה. לרוכש את המוצר ניתנת זכות שימוש לא בלעדית ופרטית בלבד במוצר וביצירה. רוכש היצירה והמוצר אינו רשאי להשתמש בהם לצרכים מסחריים כלשהם והוא אינו רשאי לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, ואף לא לשכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה בכל דרך שהיא, אלא אם הוענק לו רישיון מהחברה המפורט בחשבונית המס, ולאחר ששילם את מלוא התמורה לחברה עבור היצירה.
 6. החברה תהיה רשאית לחתום על היצירה והמוצר באמצעות לוגו ו/או כתובת האתר ו/או שם מסחרי ו/או כל כותרת שתמצא לנכון.
 7. במקרה של העברת המוצר עם היצירה לגורם אחר, הזכויות וההתחייבויות שחלו על הרוכש יחולו גם על הגורם שקיבל את היצירה, בין אם קיבלה בתמורה או במתנה.
 8. החברה תהיה רשאית להציג את היצירה ו/או המוצר או חלק ממנו לאחר חודש ממועד האספקה ואילך, זאת לשם הדגמת המוצר באתר. רוכש המוצר יהיה רשאי להודיע להחברה להימנע לעשות כן, ובלבד שעשה זאת בכתב ובמפורש.
 9. החברה תהיה רשאית להשתמש ביצירה במלואה ו/או בחלקים ממנה לשם יצירת ומכירת יצירות חדשות ויצירות נגזרות, רוכש היצירה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בנוגע לזכויות, תמלוגים ו/או פיצויי כלשהו בגין היצירה ו/או חלקים ממנה.
 10. הלקוח מצהיר כי הינו הבעלים של כל הזכויות בתכנים המועברים על-ידו להחברה והמועלים על-ידו לאתר, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים של התכנים.
 11. ידוע לגולש וללקוח שכל מידע, טקסט, גרפיקה, תמונה, כתבה וכל חומר אחר שפורסם ו/או הועלה על ידך לאתר ו/או הועבר על-ידך לחברה, הוא באחריותך הבלעדית אתה תהא אחראי בלעדית לתוכן החומר.

הדין החל וסמכות שיפוט

43. In any case of conflict or dispute between the parties in connection with the subject of the regulations, including the terms of its use and everything arising from them and/or involving them, the competent court in Tel Aviv will have exclusive jurisdiction.
44. The interpretation and enforcement of these regulations and/or any action or conflict arising from it will be done in accordance with the laws of the State of Israel.
45. If a provision of the provisions of these regulations is determined by the court to be illegal and/or invalid, despite the intention of the parties, then this will not cancel the other provisions of these regulations and/or the parts of that provision that were canceled or reduced, by the judicial authority.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *